top of page
Chinese for Kids age 6-12

Chinese for Kids age 6-12

วัตถุประสงค์

เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กมีการมั่นใจและกล้าแสดงออก ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความรักและการสนใจในการเรียนภาษาจีนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (เรียนครั้งละ1ชั่วโมง 40นาที)

รายละเอียด

เป็นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน ควบคู่ไปกับเนื้อหาหลักสูตรซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งยังเสริมด้วยกิจกรรม เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ ฟังนิทาน เน้นการเรียนสนุกสนานเพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็กในวัยกำลังเติบโต ทำให้เด็กเกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น เรียนเป็นกลุ่ม

อัตราค่าเรียน :
฿ 7,500 บาท/10 ครั้ง
bottom of page