top of page
About_icon.png

MCCS : Mandarin Chinese Center School

เกี่ยวกับสถาบัน

โรงเรียนแมนดาริน ไชนิส เซ็นเตอร์ Mandarin Chinese Center ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
โรงเรียน ได้มีการ ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน

 

โดยโรงเรียนมีความชำนาญ ในการสอนเด็กเล็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป มีบุคลากร อาจารย์สอน ที่ได้ประกาศนียบัตรในหลักสูตรภาษาจีนจากสถาบันชั้นนำ ทั้งยังมีประสบการณ์ในการศึกษาใช้ชีวิตในประเทศจีนมาแล้ว

637580.jpg

ห้องเรียน ของเราสะอาดและกว้างขวาง รองรับการเรียนของกลุ่มเด็กเล็ก และยังมีการสอนผ่านสื่อ Online เพื่อเรียนส่วนตัว และทางไกลได้ทุกกลุ่ม

VDO แนะนำสถาบัน

VDO แนะนำสถาบัน

VDO แนะนำสถาบัน
ค้นหาวิดีโอ...
ทีมงานโรงเรียน แมนดาริน ไชนิส เซ็นเตอร์ MCCS

ทีมงานโรงเรียน แมนดาริน ไชนิส เซ็นเตอร์ MCCS

02:04
เล่นวิดีโอ
แนวคิดและหลักสูตรการเรียนการสอนของMCCS

แนวคิดและหลักสูตรการเรียนการสอนของMCCS

02:31
เล่นวิดีโอ
เรียนภาษาจีนแบบ Active Online กับโรงเรียนแมนดาริน ไชนิส เซ็นเตอร์

เรียนภาษาจีนแบบ Active Online กับโรงเรียนแมนดาริน ไชนิส เซ็นเตอร์

02:43
เล่นวิดีโอ
bottom of page