top of page
Exam_ 1.png

HSK & YCT

การสอบวัดระดับภาษาจีน

HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi

การสอบวัดระดับภาษาจีน “HSK” หรือชื่อเต็มคือ“Hanyu Shuiping Kaoshi” เป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน โดยผู้สอบจะเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองหรือสาม ทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ( The Office of Chinese Language Council International: HANBAN) ของรัฐบาลจีน ได้จัดทำการสอบขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก.

YCT : Youth Chinese Test

“YCT ” หรือชื่อเต็มคือ “Youth Chinese Test” คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับเยาวชน(นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน

school-work.jpg

ดูรายละเอียด
ของแต่ละระดับการสอบ

ดูรายละเอียด
ของแต่ละระดับการสอบ

bottom of page