top of page
Exam_ 1.png

HSK

ผลสอบ HSK นำไปใช้ประโยชน์ใดบ้าง?

 • ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีน สามารถนำผลสอบ HSK ไปยื่นเพื่อขอทุนเรียนได้ 

 • ใช้ประกอบกับเอกสารสมัครงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน ผู้ที่มีผลสอบ HSK
  จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ผู้ที่ทำงานสอบ HSK เพื่ออยากจะวัดระดับทักษะด้านภาษาจีน และเพิ่มฐานเงินเดือนของตนเอง

 • สอบเพื่อจะได้รู้ว่าผู้เรียนมีความสามารถภาษาจีนอยู่ในระดับเท่าใด 

HSK 1

 • เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที

 • สอบการฟัง 20 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบอ่าน 20 ข้อ / 100 คะแนน

 • 120 คะแนน ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK 2

 • ใช้ประโยคภาษาจีนง่าย ๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที

 • สอบการฟัง 35 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบอ่าน 25 ข้อ / 100 คะแนน

 • 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK 3

 • ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  การเรียนการทำงานได้

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที

 • สอบการฟัง 40 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการอ่าน 30 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการเขียน 10 ข้อ / 100 คะแนน

 • 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK 4

 • สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที

 • สอบการฟัง 45 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการอ่าน 40 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการเขียน 15 ข้อ / 100 คะแนน

 • 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK 5

 • ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสารหนังสือพิมพ์
  ดูรายการโทรทัศน์ ของจีนเข้าใจ

 • กล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีนได้

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที

 • สอบการฟัง 45 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการอ่าน 45 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการเขียน 10 ข้อ / 100 คะแนน

 • 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK 6

 • เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยาก ทั้งการฟัง
  และอ่านใช้กาษาจีน

 • ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้
  ทั้งการพูดและการเขียน

 • รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ

 • ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที

 • สอบการฟัง 50 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการอ่าน 50 ข้อ / 100 คะแนน

 • สอบการเขียน 1 ข้อ / 100 คะแนน

 • 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

bottom of page